Deltagande i utvärdering av mobilappen Min Sorg

Bakgrund och syfte
Syftet med denna studie är att utvärdera om tillgång till mobilappen Min Sorg kan ge stöd och lindra lidandet efter förlusten av ett barn. Genom den här studien vill vi underlätta människors möjlighet att komma i kontakt med information om vad sorg och komplicerad sorg är och ge stöd till personer som upplever starka sorgereaktioner.  

Appen Min Sorg grundar sig på tidigare forskning och principer för kognitiv beteendeterapi (KBT). Appen består av information om sorg och komplicerad sorg och hur man kan få hjälp i sin sorg, samt förslag på olika strategier och övningar för att hantera sorgen. Appen innehåller även en skattningsskala där man kan följa utvecklingen av sin sorg över tid.

Förhoppningen är att denna app kan vara ett komplement till en sedvanlig vård och stöd. Eller så kan den användas självständigt för att få information, stöd och råd kring sorg och komplicerad sorg. 

Det är frivilligt att delta och om du väljer att delta kan du när som helst, utan vidare förklaring, avbryta ditt deltagande. Att avbryta ditt deltagande påverkar inte den hjälp, vård eller annan behandling du får utanför studien.  

Studien är en randomiserad kontrollerad studie, detta innebär att om du deltar i studien, kommer du bli lottad antingen till en grupp som får tillgång till appen Min Sorg direkt, eller till en så kallad väntelista. De som hamnar i väntelistan kommer få tillgång till appen tre månader senare. 

För att delta
För att delta behöver det ha gått 1 och 10 år sedan du förlorade ditt barn och att du vill ha stöd i din sorg. För att ta reda på om du kan delta, får du först svara på några frågor i ett online-screeningformulär. Om du väljer att delta ber vi dig sedan fylla i dina uppgifter i formuläret ”Informerat samtycke”. Du kan kontakta oss innan du samtycker om du har frågor. När du fyllt i att du samtycker till att delta i forskningsstudien får du sedan fylla i en webbenkät. Efter att du fyllt i webbenkäten får du inom kort ladda ner appen Min Sorg (om du lottats till den gruppen) och använda appen som du själv önskar under tre månaders tid. Hamnar du i gruppen för väntelista får du tillgång till appen tre månader senare.

Vad krävs av mig?
Att delta innebär att besvara enkäter online vid flera tillfällen och att använda appen Min Sorg under tre månader. Du kan använda appen så mycket eller lite som du själv önskar. Enkäten innehåller frågor om din livssituation, komplicerad sorg, psykiska symtom och om du har haft svårigheter i din vardag på grund av ditt mående. Enkäten tar ca 20 - 30 minuter att besvara. Du kommer få besvara enkäten igen vid 3 tillfällen: efter tre, sex och tolv månader. Vid ett av dessa tillfällen kommer du också att få svara på frågor om hur du upplevde att det var att använda appen Min Sorg. Du kommer också få en kort enkät om hur du mår när du använt appen i 6 veckor. Att fylla i enkäterna tar ungefär totalt två till tre timmar under 12 månaders tid. 

Risker och vinster med att delta
Att prata om sin förlust och sin sorg kan ibland upplevas som obehagligt. De allra flesta tycker dock att deltagande i sådana här studier känns meningsfullt och bidrar till en högre förståelse för sina egna reaktioner. Att använda appen är ingen behandling. Däremot kan det vara ett sätt att hantera svårigheter då de uppstår i vardagen. Om du upplever obehag under studiens gång och/eller är i behov av behandling ser vi gärna att du kontaktar oss. Vi har möjlighet att hänvisa dig vidare för att få ytterligare stöd. Genom att delta bidrar du till att hälso- och sjukvård bättre kan ta hand om och förstå människor som upplevt svåra händelser. 

Hur hanteras materialet som samlas in?
Alla handlingar beträffande din medverkan i denna studie kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Personuppgifter ersätts med en kod för att skydda enskilda personer och läggs in i ett dataregister. Dina personuppgifter och svar från intervju eller enkäter kommer att lagras på ett säkert sätt i ett digitalt register och endast vara tillgängliga för behörig personal. Avsikten med registret är att sammanställa svaren på ett korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter går inte att koppla till dina resultat annat än genom en kodnyckel som förvaras vid Uppsala universitet och endast är tillgänglig för behörig personal. Avidentifierad information kan komma att delas i samband med publicering i vetenskapliga tidskrifter. 

Forskningshuvudman är Uppsala universitet. Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet (dataskyddsombud Jacob Håkansson, 018-471 20 70). Deltagares personuppgifter skyddas av Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifter om hur personuppgifter behandlas vid Uppsala universitet finns på universitetets webbplats (www.uu.se)

Om du vill ta del av de uppgifter som sparats om dig kontaktar du ansvarig forskare enligt uppgift i slutet av detta dokument. Data sparas 10 år. Du har rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Hur får man information om studiens resultat?
Studiens resultat kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. All data redovisas på gruppnivå och dina uppgifter kommer därför inte kunna identifieras. Som deltagare kan du också få tillgång till rapporten genom att kontakta ansvarig forskare, Josefin Sveen, se kontaktuppgifter nedan.

Frivillighet
Vi vill också berätta att du, i det fall du bestämmer dig för att säga ja men sedan ångrar dig, när som helst under studiens gång kan dra tillbaka din medverkan utan närmare förklaring till varför. Det påverkar inte andra insatser, hjälp, behandling eller vård du får. Ansvarig forskare är Josefin Sveen (docent). Du kan kontakta Josefin Sveen eller Rakel Eklund (forskare, leg. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård) med frågor eller om du vill återta ditt samtycke i framtiden.

Har du frågor till oss?
Om du har frågor rörande undersökningen kan du kontakta oss antingen per telefon: 073 866 70 87 eller via e-post: minsorg-neuro@uu.se, josefin.sveen@neuro.uu.se eller rakel.eklund@neuro.uu.se. Du kan också skriva till oss på adressen Institutionen för medicinska vetenskaper (tidigare Institutionen för neurovetenskap), psykiatri, ingång 10, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. 


Kontaktperson
Rakel Eklund 
Fil. dr., leg. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård 
Institutionen för medicinska vetenskaper (tidigare Institutionen för neurovetenskap)
Psykiatri
Uppsala universitet


Ansvarig forskare
Josefin Sveen, docent i medicinsk psykologi
Institutionen för medicinska vetenskaper (tidigare Institutionen för neurovetenskap), Psykiatri
Uppsala universitet