Forskningsstudie 

Min Sorg är utvecklad och utvärderad av forskare vid Uppsala universitet. I forskningsstudien har appen utvärderats i en pilotstudie, följt av en större randomiserad kontrollerad studie med 248 föräldrar som mist ett barn.  

Bakgrund och syfte
Syftet med studien är att utvärdera om tillgång till mobilappen Min Sorg kan ge stöd och lindra lidandet efter förlusten av ett barn. Genom den här studien vill vi underlätta människors möjlighet att komma i kontakt med information om vad sorg och komplicerad sorg är och ge stöd till personer som upplever starka sorgereaktioner.  

Appen Min Sorg grundar sig på tidigare forskning och principer för kognitiv beteendeterapi (KBT). Appen består av information om sorg och komplicerad sorg och hur man kan få hjälp i sin sorg, samt förslag på olika strategier och övningar för att hantera sorgen. Appen innehåller även en skattningsskala där man kan följa utvecklingen av sin sorg över tid.

Förhoppningen är att denna app kan vara ett komplement till en sedvanlig vård och stöd. Eller så kan den användas självständigt för att få information, stöd och råd kring sorg och komplicerad sorg.


Pilotstudie
Min sorg har testats i en pilotstudie då en grupp föräldrar som mist sitt barn får tillgång till appen i fyra veckor, med en före- och en eftermätning. Föräldrarna som deltog intervjuades om deras upplevelse av appen. Detta gjordes i syfte att undersöka genomförbarheten av interventionen, upplevelsen av att använda appen och om den kan utvecklas på något sätt innan den testades vidare i en större studie. En vetenskaplig artikel finns om du vill läsa mer om pilotstudien: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.872314/full

"Jag tror i alla fall för mig det här bekräftandet i att den bara finns liksom eller att… att det faktiskt behövs en sån här app talar om att det är okej att känna som man gör på nåt vis .. det tror jag är den stora grejen." (Deltagare från pilotstudien)

Randomiserad kontrollerad studie 
Vi har i en randomiserad kontrollerad studie utvärderat appen med en grupp föräldrar som fått tillgång till appen i tre månader och en kontrollgrupp som fått vänta till att få tillgång till appen i tre månader. Vi har undersökt om appen kan lindra symptom på komplicerad sorg men även depression och posttraumatisk stress. Vi undersöker även om kognitiva faktorer som ältande och undvikande kan förbättras av att använda appen. De föräldrar som fick tillgång till appen har fått svara på frågor om vad de tycker om appen. 


Publicerade artiklar
Mobile app for prolonged grief among bereaved parents: study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. 2021 Dec 7;11(12):e052763. doi: 10.1136/bmjopen-2021-052763.

My Grief App for Prolonged Grief in Bereaved Parents: A Pilot Study. Front Psychiatry. 2022 Apr 25;13:872314. doi: 10.3389/fpsyt.2022.872314.

The self-help app My Grief: Bereaved parents' experiences of helpfulness, satisfaction and usability. Internet interventions. 2024 Jan 17;35:100712. doi: 10.1016/j.invent.2024.100712


My Grief app for Prolonged Grief in Bereaved Parents: A Randomised Waitlist-controlled Trial. Cognitive Behaviour Therapy, preprint doi:10.13140/RG.2.2.19077.12009

Utvärdering av självhjälpsappen "Min Sorg" för föräldrar som förlorat ett spädbarn. Omsorg: nordisk tidsskrift for palliativ medisin. 2023, 2.

 Projektet har finansierats av Barncancerfonden och Spädbarnsfonden.